Hiệu trưởng

Ngô Văn Nghĩa (1975)
Ngô Văn Nghĩa (1975)

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 02436475258

Điện thoại riêng: 0915256022

Email liên lạc: ngonghia01041975@gmail.com

Quản lý điều hành toàn diện các hoạt động của nhà trường, giảng dạy.

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Cẩm Khuê (1979)
Nguyễn Thị Cẩm Khuê (1979)

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 02436475073

Điện thoại riêng: 0968830988

Email liên lạc: camkhue79nqt@gmail.com

Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
Nguyễn Xuân Phú (1976)
Nguyễn Xuân Phú (1976)

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 0904049779

Email liên lạc: nguyenxuanphutd@gmail.com

Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC, giáo dục đạo đức học sinh